Antalya Kumluca Miras Avukatı - Kumluca Hukuk Bürosu

Miras Avukatı Nedir?

Mirası avukatı; bir kişinin ölümü sonrasında mirasının paylaştırılması ya da miras hukukuna giren konularda kişilere destek olan kişidir.  Bir kişinin ölümü ya da gaipliğine karar verildikten sonra mirasın nasıl paylaşılacağı kanunda açıkça belirtilmiştir. Ancak miras paylaşımı konusunda yine de birçok problem çıkabilir.

Miras hukukunda bir paylaşım konusunda sorun çıkıyorsa devreye mahkemeler girer. Miras davalarında miras hukuku avukatından destek alarak hakkınız olan miras payını alabilirsiniz. Miras sorunlarında öncelikle mirasçılar sorunu kendi aralarında çözmeye çalışır. Ancak mirasçılar arasında sorun çözülmeyebilir. Bu süreçte mahkemeye başvurulur ve miras hukuku kapsamında gerekli çalışmalar başlatılır. Miras hukuku konusunda mahkemeye gidildiğinde herkes hakkı neyse alır.  Ancak miras reddedildiyse 3 ay içinde başvuru yapılarak talep edilmesi gerekiyor. Kısacası mirasla ilgili her konuda miras hukuku avukatı mirasçılara destek olacaktır.

Miras Hukuku Davaları Nelerdir?

Miras hukukunda da çok sayıda dava türü vardır. Taraflar bu davalarda bir miras avukatı tutarak kolayca hakları olanı alabilirler. Miras hukukunda tüm dava türleri şu şekildedir;

 • Mirasçı belgesi verme davaları
 • Atanmış kişilere mirasçı belgesi verilmesi davaları
 • Mirastan mahkum olan kişiye mirasçı belgesi verilmesi davaları
 • Mirasçı belgesini iptal etme ya da yenisini verme davaları
 • Mirastan yoksunluğu tespit davaları
 • Mirasın reddedilmesi durumunda mirasçı belgesi davaları
 • Tereke mevcudunu tespit davaları
 • Terekeyi korumaya yönelik davalar
 • Tapu kütüğünde yer alan kişi ve miras bırakanın aynı kişi olduğunu tespit etmeye yönelik davalar
 • Muris muvazaasına dayalı tapunun iptali ya da tescili davaları
 • Miras denkleştirme ve tereke iade davaları
 • Saklı payı olan mirasçıların tenkis talebine yönelik davalar
 • Terekenin resmi defterinin tutulması davaları
 • Mirastaki istihkaka yönelik davalar
 • Mirası sözleşmesine yönelik davalar
 • Miras sözleşmesini sona erdirmeye yönelik davalar
 • Mirası iflas hükümlerine göre tasfiye etmeye yönelik davalar
 • Alacağı tereke masasına kayıt ve kabule yönelik davalar
 • Alacaklıların miras reddi iptaline yönelik davalar
 • İflas dairesinin mirasın reddinin iptaline yönelik davaları
 • Mirasçının gaipliğine karar davaları
 • Miras bırakan kişinin gaipliğine karar davaları
 • Gaiplik ve mal varlığının hazineye intikal edilmesi davaları
 • Mirasın paylaştırılmasını talep etmeye yönelik davalar
 • Mirasın pay edilmesiyle ortaklığın giderilmesi davaları
 • Miras ortaklığına temsilci atanması davaları
 • Terekeye dahil olan aile taşınmazının sağ kalan eş için özgülenmesine yönelik davalar
 • Borçlu olan mirasçıya kayyım atanması davası
 • Miras tahkim sözleşmesinin iptal edilmesi
 • Tereke borcu sebebiyle mirasçının müteselsil sorumluluğu davası
 • Tereke borcunun ödenmesinden sonra diğer mirasçılara rücu etme davası
 • Miras payının temliki davaları
 • Vasiyetname açılmasıyla birlikte ilgi kişilere okunması davaları
 • Belirli mal vasiyetinin yerine getirilmesi davaları
 • Vasiyetnamenin iptal ve ifa edilmesine yönelik davalar
 • Vasiyetnameyi açmaya yönelik yabancı mahkeme kararlarını tanıma ve tenfize yönelik davalar
 • Mirastan feragat sözleşmesinin geçersizliğini tespit etme davası
 • Mirasın gerçek reddine yönelik davalar
 • Yakın mirasçılar tarafından mirasın reddedilmesi halinde mirasın tasfiye edilmesi davaları
 • Mirasın borca batık olduğunu tespit etmeye yönelik davalar
 • Mirasın reddedilmesi kararının iptal edilmesi davası
 • Mirasçılıktan çıkarma tasarrufunu iptal etmeye yönelik davalar
 • Mirasın resmi defterinin tutulmasına yönelik davalar
 • Ön mirasçı ve art mirasçı atanmasına yönelik davalar

Antalya Kumluca’da miras hukukuna yönelik yukarıdaki tüm dava türlerinde destek arıyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

Yasal Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Yasal miras paylaşımı miras hukukunda en önemli süreçlerin başında geliyor. Yasal olarak miras paylaşımları miras bırakan kişinin vasiyetname bırakma durumuna göre değişiyor.  Ölüm öncesinde yasal şartlara uygun şekilde oluşturulan vasiyetnamede saklı paylara da dikkat edilerek paylaşım yapılır. Ölümü öncesinde bir kişi vasiyetnamesini düzenlemeyen kişinin eşinin hayatta olması durumu yasal miras paylaşımın etkileyecektir.

Miras bırakan kişinin eşi hayattaysa ve vefat eden kişinin çocuklarıyla mirasçı olması durumunda;

 • Mirasın dörtte biri sağ kalan eşe
 • Kalan mirasın dörtte üçü de çocuklara eşit şekilde paylaştırılır.

Miras bırakan kişinin annesi ve babası ile eşin mirasçı olması durumunda;

 • Mirasın yarısı sağ olan eşe
 • Diğer yarısı ise anne ve baba arasında eşit pay edilir.

Miras bırakan kişinin sağ kalan eşi büyükanne ve büyükbabayla mirası olması durumunda;

 • Mirasın dörtte üçü sağ kalan eşe
 • Dörtte biri ise büyükanne ve büyükbabaya eşit olarak pay edilir.

Mirasçının eşi hayatta olmaması durumunda miras alt soy arasında eşit olarak paylaştırılır. Alt soy olmaması durumunda ise miras üst soy arasında eşit olarak pay edilmektedir.

Miras bırakan kişinin vasiyetname bırakmadığı durumlar da olabilir. Bu durumda miras paylaşımı yine eşin hayatta olup olmadığı senaryolara göre değişecektir.  İlk olarak miras bırakan kişinin ölüme bağlı sözleşme akdetme durumu araştırılacaktır.  Yasal olarak bir mirasçı atanmaması durumunda ise hemen miras paylaşımı durumu başlar.

Miras paylaşımı durumunda miras hukuku avukatları hem danışmanlık hizmetleri verir hem de mirastan hak almak isteyen kişilerin dava süreçlerinin takibini yapar.  Mirasçılar profesyonel bir avukattan destek alarak hakları olan mirastan paylarını daha kısa sürede alabilirler.

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Vasiyetnameler sözlü, resmi ve el yazılı şekilde hazırlanabilir. Sözlü vasiyetnameler olağan dışı durumlarda ya da başka bir vasiyetin düzenlenemeyeceği anlarda hazırlanabilmektedir. Mirasçı deprem, sel, heyelan gibi ölüm tehlikesinin büyük olduğu anlarda yanında bulunan iki tanığa sözlü olarak vasiyet edebilir. Bu vasiyet tanıklar tarafından yazıya geçirilir.  Daha sonra sulh hukuk hakimine teslim edilmektedir. Vasiyetin geçerli olması için iki tanık da okuryazar olmalıdır.

El yazılı vasiyetname hazırlanması da miras bırakanın tamamen kendi eliyle yazmasıyla ortaya çıkar. Bu vasiyetin mahkemeye sunulmasına gerek yoktur. Geçerliliğinde ise tek şart el yazısıyla yazılması ve tarih içermesidir. Bu iki şart karşılanmazsa vasiyet geçersiz olur.

Resmi vasiyetname ise miras bırakacak kişinin okuma yazma bilme durumuna göre değişir. Okuma yazma bilen kişiler vasiyetlerini noter ya da sulh hukuk hakimliğine sunarak onaylatabilir. Onaylama sırasında tarih belirtilmelidir. Onaydan sonra resmi vasiyet iki tanık ile birlikte okunur ve tanıklar imzaladığında geçerli hale gelir. Okuma yazma bilmeyen kişilerin vasiyetnameleri ise miras bırakanın talebi halinde vasiyet memuru tarafından hazırlanır. Daha sonra tanıkların olduğu bir ortamda miras bırakana okunur ve miras bırakanın onaylaması istenir.  Miras bırakanın okumasından sonra tanıkların da imzalamasıyla vasiyet geçerli hale gelir.

Vasiyet hazırlanması ve geçerli olması süreçlerinde avukat desteği çok önemlidir. Vasiyet hazırlama ya da vasiyetin geçerli olup olmadığını belirleme süreçlerinde Antalya Kumluca’da avukatlarımızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Mirastan Kimler Pay Alır?

Türk Hukukunda mirastan pay alınması sürecinde zümre sistemine bakılır. Üçüncü zümreye kadar akrabalar mirastan pay alabilir. Birinci zümre miras bırakanın çocukları ile torunlarını barındıran alt soyudur. İkinci zümre olarak da anne baba, kardeşler ve yeğenler vardır. Miras bırakan kişinin büyükanne büyükbaba, amca, dayı, hala, teyzesi de üçüncü zümredir. Bir miras durumunda sadece bu üç zümre pay alabilir. Diğer akrabalar hiçbir şekilde pay alamazlar. Bunun yanında yasal mirasçı dışında kan bağı olmayanlar da mirastan pay alabilir. Bunun için mirasçının vasiyetname düzenlemesi gerekiyor. Mirasçılardan birinci zümreden hayatta olan varsa ikinci zümreden kimse miras hakkı iddia edemez.  Miras hukukunda hak iddia edemez.

Call Now Button