Antalya Kumluca İcra Avukatı - Kumluca Hukuk Bürosu

İcra Avukatı Nedir?

İcra avukatı; bir borç ilişkisinde borçlu olan kişinin yükümlü olduğu borcu ödememesi durumunda alacaklı tarafından bulunan talep üzerine borcun tahsil edilmesini sağlamak amacıyla çalışan görevlidir. İcra avukatı icra  işlemleri için borçlunun taşınır ve taşınmaz varlıklarını tespit etme işlemini İcra ve İflas Müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirir. Tüm bu süreci İcra ve İflas Kanunu kapsamına uyarak yapmakla mükelleftir.

Ülkemizde iki kişi, iki kurum ya da kişi ile bir kurum arasında borç ilişkisi doğabilir. Borçlu yasal olarak ödemeye söz verdiği bir borcu ödemediğinde alacaklı alacak konusunda işlem başlatma hakkına sahiptir. Alacaklılar bu işlemleri başlatma, yürütme ve sonuçlandırmada bu alanda yetkili ve deneyimli olan icra avukatlarından destek alırlar. Antalya Kumluca icra avukatı arıyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz.

İcra Avukatına Hangi Durumlarda İhtiyaç Duyulur?

İcra avukatı, İcra ve İflas Hukuku kapsamında birçok durumda görev alıyor.  Kişilerin ya da kurumların icra avukatına başvuracağı durumlar şöyledir;

  • Alacaklının borçlu ile anlaşma yaparak alacağı tahsil etmeye çalıştığı durumlarda devreye girer.
  • Alacaklı borçlu ile alacağı için görüşme gerçekleştirebilir. Bu görüşmeler neticesinde alacakların tahsil edilememesi durumunda İcra ve İflas Müdürlüğü üzerinden icra takibi başlatmada icra avukatları görev alır.
  • İcra ve iflas davalarıyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin hakkını dava boyunca savunmak için icra avukatıyla anlaşabilirsiniz.
  • Borçlu olacak kişinin mal varlıkları belirlendikten sonra haciz koyulabilir. Haciz koyulan malların satış işlemleri ve satışı yapılan mallardan gelen bedelle alacaklının alacağı bedeli tahsil etmede icra avukatları etkilidir.
  • Borçlunun verdiği rehin ya da ipotek olması durumunda para çevrilmesi gerekiyor. İcra avukatları rehin ve ipoteklerin paraya çevrilerek alacağın tahsilinde takibi yapar.
  • Finansal kiralama ya da kredi sözleşmelerinden doğan alacaklar için gerekli takibi icra avukatları yürütür.
  • Alınan çek karşılıksız çıktıysa dava açma ve davayı yürütme sürecinde icra avukatlarına başvurabilirsiniz.
  • Borç ya da kötü niyetle açılan icra davaları için mağdur olan kişilerin itiraz sürecini başlatmada ve bu süreci takip etmede icra avukatları görevlidir.
  • Bir senet üzerinden olan alacaklarda ilamlı takip sürecini başlatma, borçlu olan kişinin tüm mal varlığını sorgulama, haciz koyulması, satış süreci ve alacağın tahsilinde icra avukatları görev alırlar.

antalya kumluca avukat

İcra Dava Türleri Nelerdir?

İcra avukatları tarafından yürütülen icra davaları çok çeşitlidir. İcra dava türleri şu şekilde belirtilebilir;

Ödeme Emrine İtiraz

İcra daireleri tarafından ödeme tebliğ edildiği anda 7 gün içinde ödeme emrine itiraz edilebilir.  Borçlu kendi adresinin olduğu yerdeki İcra Mahkemesine itiraz davası açabilir. İcra avukatları bu konuda borçluya destek olacaktır.

İmzaya Yapılan İtiraz

Alacaklılar borçludan bir senet üzerinden doğan borca göre icra takibi başlatabilir. Bazı durumlarda senette yer alan imza kişiye ait olmayabilir. Bu durumda borçlu olduğu iddia edilen kişi imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürer ve itiraz edebilir.  Borçlu bu imzaya açıkça itiraz etmediği takdirde borcu ödemekle yükümlüdür. Burada itiraz sadece imzaya yapılır. Borçlu imzayla birlikte borca da itiraz edebilir.

Borca Yapılan İtiraz

Borçlular senette imzanın kendine ait olmadığına itiraz etme dışında tüm itirazları borun kendisine ait olmadığına yönelik yapılır. Bu süreçte borçlunun borca itiraz ettiğini söylemesi yeterli olacaktır.  Ancak borçlu bu süreçte sebep bildirirse daha doğru olur.

İtirazın İptali Davası

Borçlunun ödeme emrine itiraz edebileceğini bildirmiştir. İtirazın iptali davası ise alacaklının ödeme emrine yapılan itirazın iptal edilmesi için açtığı davadır.  İtirazın iptali için davasını açmış olan alacaklı İcra Mahkemelerine bunun için dava açamaz. İcra mahkemelerine itirazı kaldırmak adına dava açan alacaklı itirazın iptali için bir kez icra dairesine de başvuru yapabilir.

İcra Mahkemesinde İtirazın Kaldırılması Davası

Alacaklı itiraz kaldırma yönünde İcra İflas Kanunu kapsamında yer alan 68 ile 68a maddelerindeki belgeleri olması durumunda dava açabilir.  İtiraz kaldırılma süreci borçlunun ödeme emrine itirazının alacaklıya tebliğ edildiği tarih dikkate alınarak 6 ay içinde açılabilir.  Bu süreçte tam bir dava görülmez. İcra Mahkemesi itirazın iptali için yapılan başvuruda kısa bir inceleme yapar. Alacaklı ispat için 68 ve 68a maddelerinde yer alan belgeleri gösterdiğinde kanıt sunmuş olur ve itiraz iptal edilir.

Borçtan Kurtulma Davası

İcra Mahkemesi borçlunun gerçekleştirdiği itiraz kaldırmaya yönelik karar verebilir. Bu durumda borçlu borçtan kurtulmak için dava açma hakkına sahip olur.  Bu karara göre borçlu icra takibinin başlamasını engellemek adına genel mahkemelere borçtan kurtulmaya yönelik dava açabilir.

Menfi Tespit Davası

Alacaklının borçludan istediği borcun gerçek olmadığı iddia edilebilir. Bu konuda bir iddiada bulunan borçlu menfi tespit davası açarak bunu kanıtlayabilir. Bu davayla birlikte borçlu borcun hiçbir zaman var olmadığına yönelik mahkemeden tespitte bulunmasını ister.

İstirdat Davası

Borçlu olan kişi kendisi için başlatılan icra takibine itiraz etmeyebilir. Bunun yanında itirazın reddedildiği durumda ya da borçlu olmadığı halde parayı ödeme zorunda kaldığı durumlarda verdiği parayı geri almak için dava açma hakkına sahiptir.

icra avukatı bulma

İhtiyati Haciz

Alacaklı alma hakkı olan para için zamanında ödeme yapılmasını güvenceye almak adına borçlu olan kişinin mallarına geçici bir süreyle el koymasıdır. Alıcı borçlunun alacağının zamanında verileceğinden emin olmadığı durumlarda mallara ihtiyatlı haciz koydurabilir ve daha sonra alacak davası için mahkemeye başvurabilir.

İstihkak Davası

Bir taşınır ya da taşınmaz malın sahibinin belirlenmesi için yapılan davadır. Bu dava basit yargılama usulüyle kısa sürede tamamlanır.

İhalenin Feshi Davası

Cebri icra ile satılan malların satışı ihaleyle yapılır. Bu süreçte ihalede usulsüzlük bulunduğunun iddia edildiği durumlarda ihalenin iptali davası açılabilir.

Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle İcra Takibi

Bir mülkü kiraya veren kişi kiracının kirasını ödemediği durumlarda iki kere haklı yazılı ihtar gönderir.  Bu süreçte açacağı dava ile kira sözleşmesini bitirebilir. Ayrıca kirayı ödemeyen kiracı için icra takibi başlatma hakkına da sahiptir.

Tahliye Davaları

Sahip olduğu bir mülkü kiraya veren kişi belli haklı sebepler doğrultusunda kiracısını tahliye edebilmek adına dava açabilir.  Böylece kira sözleşmesinin sona erdirilmesi ve kiracının kiraladığı yerden çıkarılması amaçlanır.

Rehinin Paraya Çevrilmesi

Alacaklı borçludan alacaklarını garantiye almak için rehin gerçekleştirebilir.  Alacaklı borçlunun borcunu ödememesi durumunda kanuna göre ilamlı ya da ilamsız olarak duruma bağlı olarak rehinin paraya çevrilmesi için icra başlatabilir.

İcra avukatı tarafından bakılan davalar kısa sürede tamamlanan davalardır. Alacaklılar ya da borçlular yukarıda belirttiğimiz dava süreçlerinde dava açma hakkına sahiptir. Antalya Kumluca icra avukatı arıyorsanız, durumunuz hakkında ve fiyat hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Call Now Button