Antalya Kumluca İş Hukuku Avukatı - Kumluca Hukuk Bürosu

İş hukuku,iş kanunları ve iş mahkemeleri işçi ve işveren arasındaki konuları ele alan ve bu konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara düzenleme getirmek amacıyla vardır.İş hukuku,resmi bir yerde iş ilişkisi içinde olan,hizmet akdiyle başlayan,işçi ve işveren arasında ve bunlara bağlı olan SSK,Sendikalar,odalar,barolar,vakıflar gibi topluluklarla ilişkileri düzenleyen,uyulması zorunlu kuralların tümüdür. Ülkemizde iş kanunu 1475 nolu kanun olarak bilinir.İş kanunuyla işçilerin hakkı korumaya alınmıştır.Ülkemizde iş kanunu 1971 yılında onaylanıp yürürlüğe girmiştir.

 

İş dünyasında kurallar iş sözleşmesi,iş hukuku gibi düzenlemeler ile sağlanır.İş sözleşmesi kısaca işçinin işini eksiksiz yapmasını işverenin de işçinin emeğinin karşılığı olan ücreti karşılamasını karşılıklı olarak kabul ettikleri sözleşmedir. .İş sözleşmesi geçerli olduğu tarihe kadar hem işçiye hem işverene çeşitli sorumluklar yükler.İş sözleşmesinin ihlal edildiği durumlarda devreye iş hukuku,iş avukatı ve çeşitli hukuki yaptırımlar girmektedir. İş hukuku avukatı hem işçiye hem işverene iş dünyasında yaşanan uyuşmazlıklarda hukuki destek sağlamakla yükümlüdür.İş hukuku avukatı  İstanbul, için bize ulaşabilir,uzman avukatlık deneyimizile hukuki destek alabilirsiniz.

 

İş hukuku avukatı ise iş dünyasında işçi ve işveren arasındaki tüm ilişkileri yasal olarak takip eden avukattır.İş hukuku avukatı İstanbul, özellikle İstanbul gibi metropollerde işçi ve işveren oranının yüksek olması sebebiyle daha çok bulunan meslek grubundandır.Günümüz şartlarında her firmanın bir avukatı olduğu gibi işçilerin de gerekli durumlarda hakkını savunabileceği ve hukuki destek alabileceği bir iş hukuku avukatına ihtiyacı olmaktadır.

 

Uzmanlığını işçi haklarını savunma alanında ilerletmiş olan avukata ise işçi avukatı denir. Bazı durumlarda işveren işçilerin haklarını bilerek veya bilmeden gasp etmektedir bu gibi işvereninin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmediği durumlarda devreye iş hukuku avukatı girerek hukuksal yolların işlemesini sağlayarak işçi haklarını savunmuş olur.İş hukuku avukatı hem işçinin hem işverenin haklarını savunmakla görevlendirilebilir.Ancak aynı işyerinde hem işçiyi hem işvereni tek avukat savunamaz.İş hukuku kanunlarının eksiksiz biçimde uygulanmasıyla her iki taraf ta minimum ihtilafa düşmesiyle birlikte iş hayatındaki aksaklıklar ancak  bu şekilde çözülmektedir.

Ülkemizdeki her konuda olduğu gibi işçi hakları da devlet otoritesiyle ,anayasayla ve kanunlarla korunmaktadır.Maalesef ki birçok işçi haklarını bilmemekle birlikte maddi manevi kayba girmektedir.Bu durum da işçinin hakkını savunan ve maddi ,manevi alacaklarını eksiksiz almasını sağlayan hukuki destek verecek deneyimli bir iş hukuku avukatı şart olmaktadır.

 

İş hukuku avukatı,işverenin ödemesi gereken tazminat ve ücret gibi sorumlulukları yerine getirmemesi sonucunda emeğinin karşılığını almak isteyen işçinin yasal haklarını savunmakla görevlidir.

 

İşçi,işten çıkarıldıysa ve fazla mesai yaptırılarak ücreti verilmediyse tazminat davası açma hakkı vardır ancak işçi bu durumu ispat etmekle yükümlüdür.Tazminat gerektirecek konular zaten iş hukuku kanunlarında açık ve net olarak belirtilmiştir.Burada iş hukuku avukatına düşen görev işçinin mağduriyetini ispat edecek kanıtları ortaya çıkartıp mahkemeye sunarak,işçinin hak ettiği maddi veya manevi tazminatı almasını sağlamak için hakkını savunmaktır.İşçi veya işverenin haklı olup olmadığına mahkeme karar verecektir.

Burada önemli olan bir diğer nokta ise ;iş hukuku avukatı sadece iş ve işin yapım aşamasında ortaya çıkan uyumsuzluklardan çıkan hukuki meselelere bakmakla sorumludur.İşçi ve işveren arasında çıkan kavgaya iş hukuku avukatı bakmaz çünkü bu noktada olay iş hukukunun ötesindedir.İş hukuku avukatı İstanbul,hem işçi hem de işverene adaleti sağlayıp çözümsüzlükleri giderme noktasında  uzman avukatlık deneyimiyle hukuki destek sağlar.

 

İŞ MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA ÇEŞİTLERİ

-İşe iade davası

-Hakem Reddi Davası

-İcra Emrine İtiraz Davası

-İstirdat Davası

-İş Kolunun Tespiti Davası

-Mobbing Davası

-Kötü Niyet Tazminatı Davası

-Sendika Tazminat Davası

-Eksik İşçilik Davası

-Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Nedeniyle Tazminat Davası

-İhbar Tazminatı Davası

-Kullandırılmayan Yıllık İzin Ücreti Davası

-Resmi Tatil İzin Davası

-Kıdem Tazminatı Davası

-Sendikal Tazminat Davası

-Ücret Alacakları Davası

-Fazla Çalışma Ücreti Alacakları Davası

-İş kazası Tazminat Davası

-İş sözleşmesine Aykırılık Davası

-Sigortasız Çalıştırılan İşçi Davası

-Meslek Hastalığı Tazminat Davaları

-Ödenmeyen Mesai Ücreti Alacak Davası

-Bayram ve Tatil Günleri Ücreti Alacakları Davası

-Hafta Tatili Ücreti Alacakları Davası

-Yıllık İzin Ücreti Alacakları Davası

-İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali Davası

-Lokavtın Durdurulması Davası

 

İş mahkemelerinde bu saydığımız davalar görülmekle birlikte en çok karşımıza çıkan birkaç mahkeme vardır .Bunlar; mobbing davası,işe iade davaları,hizmet tespiti davaları,kıdem tazminatı davası ve iş kazası davalarıdır.Bunların hepsinde uzman bir iş hukuku avukatından hukuki destek almak hem dava sürecini kısaltacak hem de psikoloji olarak daha rahat olmanızı sağlayacaktır.

 

MOBBİNG DAVASI

Özellikle son yıllarda sıkça duyduğumuz bir tabir olan mobbing kelimesinin anlamı işçinin işyerinde işveren tarafından işçiyi işten soğutacak ve ayrılmak zorunda bırakacak olan hal ve hareketlerde bulunması,bir nevi psikolojik baskı yapmasıdır. İşçinin bu durumu ispat etmesi halinde işverene hukuki yaptırımlar uygulanır.Mobbing davasına söz konusu durumlar şunlardır:

 

-Tehdit,hakaret,fiziksel şiddet,aşağılayıcı ve onur kırıcı biçimde konuşmalar yapmak,dışlamak,söz kesmek,sürekli görev yeri değiştirmek,niteliksiz işlerin verilmesi ve itibar kaybına uğratılmaktır.

İşçi bunların yaşandığı durumlarda mobbing davası açarak hakkını savunabilir.İş hukuku avukatı İstanbul ,hem işçilerin hem işverenlerin her türlü iş davasında hukuki destek sağlamak amacıyla bulunmaktadır.

 

İŞE İADE DAVASI

İşçinin haksız yere işten çıkartıldığı davalarda iş kanununda belirtilen koşullar ortaya çıkmışsa işe iade davası açılabilir.Davanın açılabilmesi için aynı işyerinde en az 30 işçi çalışmalıdır ve dava açacak işçinin  minimum 6 aydır aynı işyerinde çalışıyor olması şarttır.İşçinin işten çıkarılma feshinin verildiği tarihten en fazla 1 ay içinde arabuluculuk mekanizmasına gidilmelidir.Bu mekanizma olumsuz sonuclandıĞı tarihten sonraysa 2 hafta içinde işe iade davası açılmalıdır.Aksi halde dava zaman aşımına uğrar.İşçinin kıdem tazminatının ödenmiş olması,işe iade davası açmasına engel değildir.

 

HİZMET TESPİTİ DAVASI

Hizmet tespiti davası,işçinin sigorta primlerinin eksik yatırılması,sigorta priminin belirlene ücret üstünden yatırılmaması,sigortasında eksik günler bulunması veya sigortasız içi çalıştırılması gibi durumlarda açılabilecek olan dava türüdür.Hizmet tespiti davası kamu düzeni davalarındandır ve bu davaya SGK da katılır.Bu dava neticesinde işçiye herhangi bir tazminat ödenmez ancak tespit edildiği halde işçinin hakkı olan maddi tutar SGK ya aktarılarak mağduriyeti giderilmiş olur.Dava  neticesinde sigortasız çalıştırılan işçi de sigortalı işçi statüsüne kavuşturulur.

 

İŞ KAZASI DAVALARI

İş kazası maalesef ki ülkemizde sıklıkla görülen,iş sağlığı Güvenliği ve tedbirlerinin alınmamasından kaynaklanan durumlardır.Bu durumlarda zarar gören işçi iş hukuku kanunları çerçevesinde iş kazası dava açma hakkına sahiptir.İş hukuku avukatı bu süreçte işçiye hakkı olan tazminatı alması için hukuki destek sağlar.Bu noktada deneyimli bir iş hukuku avukatının önemi büyüktür.İş hukuku avukatı iş kazası davarlında hem işçiye tazminat davasının alacakları hakkında destek sağlar hem de işverene iş kazası bakımından oluşan ceza davası nedeniyle hukuki destek sağlar.İş hukuku davalarında uzman bir iş hukuku avukatı olmazsa olmazdır.

 

KIDEM TAZMİNATI DAVASI

Kıdem tazminatı işçinin 1 yıldan fazla suredir çalıştığı yerde iş koşulları nedeniyle yıpranması ve bundan dolayı kanunda belirtilen şartlar çerçevesinde kazanmış olduğu birtakım haklardır .Kıdem tazminatı iş hukuku gereği bir ücret değil bir alacak türüdür.İşçi çalıştığı her bir yıl için belirlenen brüt ücret üzerinden bir kıdem tazminatı alacak elde eder.Normal şartlar söz konusuyken İstifa eden işçi kıdem tazminatı alma hakkına sahip değildir.Ancak işveren haklı olsa dahi işçiye işten çıkarma feshi verdiğinde işçinin kıdem  tazminatı alma hakkı söz konusudur.

Call Now Button