Antalya Kumluca Vergi Hukuku Avukatı - Kumluca Hukuk Bürosu

Vergi Hukuku Avukatı Nedir?

Vergi hukuku avukatı; Vergi Hukuku kapsamında görülen tüm davalara ve hukuki alandaki uyuşmazlıklara yardımcı olan kişidir.  Anayasa’da vergi gibi mali yükümlülük olarak belirtilen tüm durumlar ve cezalar vergi davaları kapsamındadır. Vergi davalarında bir vergiye itiraz olabileceği gibi tahsilat sürecindeki problemler mahkemeye konu olmaktadır.  Ayrıca kişiler ya da firmalar verginin tarh edilmesi, ihtiyatlı hacizler, ödeme emirleri ve haciz gibi farklı idari işlemleri için de vergi davalarına konu olabilir.

Türkiye’de vergiyi belirtilen zamanında ödememe, eksik tutarda ödeme ya da hiçbir şekilde ödememe vergi suçudur. Vergiler idari ve adli vergi suçu olarak iki grupta incelenebilir.  İdari vergi suçlarınızı gereken zamanda ödemediğinizde ya da eksik ödediğinizde söz konusudur. Bu durumda vergi dairesi para cezası uygular. Adli vergi ise verginin hiç ödenmemesi ya da vergi kaçakçılığı olması durumlarını kapsar. Adli vergi suçu söz konusu olduğunda ceza bu kez mahkemeler tarafından uygulanır.  Vergi avukatı hem adli vergi hem de idari vergi suçlarında kişilere ve kurumlara destek olmaktadır.  Antalya Kumluca vergi hukuku sorunlarınız için avukat arıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Vergi Hukukunda Avukatın Rolü

Vergi Hukuku çok özel bir alan olarak karşımıza çıkar. Vergi durumu hem kişiler hem de devlet için önemli olduğu için vergi davalarında bir çıkar dengesi vardır.  Vergi Hukuku kişilerle devlet arasında çıkar dengesini korumayı hedefler.

Vergi hukuku konusunda birçok firma mali danışmanlık hizmetleri için de vergi avukatına başvurabilir. Vergi konusunda sorunlar yaşayan kişiler ve firmalar vergi hukuku literatürüne hakim bir avukattan yardım almalıdır. Vergi hukuku soyut kavramları çok olan bir alandır. Türkiye’de bu alanda uzmanlaşmış avukat sayısı azdır. Vergi davalarından istediğiniz sonuçları alabilmek için davanızı takip edecek ve sürece hakim olacak bir avukata ihtiyacınız vardır.

Vergi hukuku avukatı; temel muhasebe, vergi ve vergi usul hukuku, gümrük hukuku, dış ticaret hukuku, anayasa hukuku, idare hukuku, hukuk muhakemesi hukuku, idari yargılama hukuku, amme alacaklarının tahsili hukuku gibi alanların tamamına hakim olmalıdır.  Ayrıca vergi hukuku alanında güncel durumlar sürekli değişmektedir. Bunun için vergi hukuku avukatı güncel uygulama mevzuatı, yargı içtihatlarını takip eder. Ayrıca vergilendirmeye pratik ve literatürde hakimdir.   Tüm bu beceriler vergi hukukunda olumlu sonuç alma ihtimalini güçlendirir. Firmalar ve kişiler vergi hukuku davalarında tek başına sonuç alma konusunda yetersiz kalabilir.

Vergi Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

Vergi hukuku avukatı, Antalya Kumluca bölgesindeki danışanlarına vergi hukuku alanında tüm konularda hizmet vermektedir.  Vergi hukuku avukatının görevlerini şöyle ifade edebiliriz;

 • Vergi hukuku davası açma sürecinde dilekçe hazırlanmasında yardımcı olur. Vergi davası dilekçeleri profesyonel bir üslupla hazırlanmalıdır.
 • Vergi hukuku davası açma ya da uzlaşma süreçlerinde tanımlanan kararı değerlendirme aşamasında yardımcı olur.
 • Vergi davaları için uzlaşma komisyonuna başvuru yapma sürecini yürütür ve süreci takip eder.
 • Vergilerle ilgili şikayetleri, düzeltme işlemlerini ya da pişmanlık gibi konularda başvuruları yaparken danışmanlık hizmeti verir. Vergi davalarını davacıların tek başına yürütmesi zor olduğundan tüm konularda yardımcı olmaktadır.

Vergi Hukuku Davaları Nasıl Açılır?

Vergi hukuku davaları vergi, harç, resim gibi vergi türü ve vergi cezalarına karşı cezayı veren kuruma karşı vergi mahkemelerine açılan davalardır. Vergi davalarını tüzel kişiler ya da gerçek kişiler açabilirler.   Vergi davası açımında süreci profesyonellikle yürütmek gerekir. Bunun için vergi hukuku avukatı ile çalışmalısınız.

Vergi mahkemeleri genel bütçeye bağlı vergi, il özel idaresi, belediye ya da köy tüzel kişiliği ile ilgili vergi ve zam konusundaki hukuki uyuşmazlıklara bakmaktadır.

Kişilere ya da özel kurumlara vergi ve devlet kurumları tarafından yazılan cezalara karşı uzlaşma sağlanması vergi mahkemesine dava açmayla olur.  Vergi mahkemesine dava açma sürecinde dava dilekçesini bu alanda uzman bir avukat tarafından hazırlatmanız gerekiyor.  Dava dilekçesinde olayı ve dava taleplerini net olarak ifade etmeli ve lehinize olan emsal hukuki dayanaklarınızı ve borca ilişkin hukuki aykırılık nedenlerini delillerle belirtmelisiniz.  Vergi mahkemesinin davayı duruşmalı olarak yapmasını da talep edebilirsiniz.  Dava dilekçesinde davaya konu olacak vergi dairesi ya da kurumu açıkça belirtmeniz gerekiyor.

Vergi Hukukunda Zamanaşımı Süresi Nedir?

Vergi hukukunda iki farklı zamanaşımı süreci mevcuttur. Öncelikle vergi mahkemesine dava açabilmek için gerekli zamanaşımı 30 gündür.  Vergi ya da harç işlemi davacıya tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere 30 gün içinde dava açılmalıdır. Ayrıca davalar davacı ya da vekili tarafından açılabilir.

Vergi daireleri alacaklarını tahsil edemeyebilir. Bu durumda vergi cezasının düşmesi sürecinde zaman aşımı 5 yıldır.  Bunun dışında vergi cezaları bazı durumlarda silinebilir. Su basma, don, kuraklık, deprem gibi afetlerden zarar yaşayan kişinin vergi borcunun bir kısmı silinebilir. Ayrıca ceza ortadan kalkması ölümle de olabilir.  Bunun yanında mükerrer maddeye göre takipten vazgeçilme durumu da olabilir.

Vergi Hukuku Dava Türleri

Vergi hukuku alanında vergi mahkemelerinde görülen dava türleri bellidir. Vergi hukuku avukatları veri hukukuyla ilgili dava ve uyuşmazlıklarda gerçek ve tüzel kişilere destek olurlar. Vergi avukatlarının baktığı dava türleri şu şekildedir;

 • İhbarname İptali Başvuruları

Vergi ödemeleri ya da cezaların ardından söz konusu kişi ya da firmaya ihbarname yollanır. Bu ihbarnamelerin iptal edilmesi konusunda yapılan davalar ihbarname iptali başvuruları vergi hukuku avukatı tarafından yürütülür.

 • Ödeme Emrinin İptali Davaları

Vergi ya da ceza durumunda kişilere ödeme emri verilmiş olabilir. Kişiler ödeme emrinin iptal için ceza mahkemelerine dava açabilirler.

 • Beyanname Üzerinden Verilen Cezaların İptali

Bazı kişi ya da kurumların verilen beyannameler üzerinden ceza yaşaması söz konusu olabilir. Beyannameler ile ceza yaşanması ve tahakkuk ettirilmesi durumunda cezayı iptal  etmek adına vergi hukuku avukatı ile mahkemeye başvuru yapabilirsiniz.

 • Katma Değer Vergisi Tarhiyat İptali Davaları

Katma değer vergisi ile ilgili olarak tarhiyat durumlarında iptal davası açılabilir. Bu davalarda alanında uzman bir vergi hukuku avukatından destek almak doğru olur.

 • Haciz İptali Davaları

Kişiler ihtiyati tahakkuk, ihtiyati haciz, e-haciz ve normal haciz satışı durumlarında da iptal davası açma hakkı vardır. Bu durumları yaşayan kişiler haciz işleminin iptali için dava başvurusunda bulunur.

 • Vergi Suçları Davaları

Vergi suçları da kişiler ve şirketler için önemli  durumlar arasındadır. Vergi suçlarıyla ilgili de vergi mahkemelerine başvuruda bulunabilirsiniz.

 • Vergi Hukuku Mevzuatı Davaları

Vergi  Usul Kanunu, Gümrük Kanunu gibi Vergi Hukukunu içine alan tüm mevzuatlarla ilgili davalar açılabilir. Bu tarz davalarda da vergi hukuku avukatından destek alarak davalarınızdan istediğiniz olumlu sonuçları alabilirsiniz.

Vergi hukuku davaları için yetkili olan mahkeme vergiye konu olan vergi dairesinin bulunduğu bölgedeki vergi mahkemeleridir.  Antalya Kumluca bölgesindeki her türlü vergi davalarınız ve vergi işlerinizle ilgili danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Call Now Button